Desserts
 • Turtle Cheesecake...........................................................................................$5.99 each
 • Cheesecake w/ Toppings..................................................................................$3.98 each
 • Carrot Cake......................................................................................................$3.99 each
 • Black Forest Torte...........................................................................................$2.22 each
 • Strawberry Shortcake......................................................................................$2.49 each
 • Ice Cream Sundae Bar......................................................................................$1.50 each
 • Lemon Meringue Pie........................................................................................$2.49 each
 • Banana Cream Pie............................................................................................$2.49 each
 • Peanut Butter Ice Cream Pie............................................................................$3.59 each
 • Cream Cheese Filled Strawberry.....................................................................$0.99 each
 • White Texas Sheet Cake...................................................................................$0.99 each
 • Raspberry Ribbon Pie.......................................................................................$3.59 each
 • Chocolate Mousse Parfait...............................................................................$1.59 each
 • Jell-o Parfait....................................................................................................$1.59 each
 • Mini Cheesecakes (Pumpkin or Oreo).............................................................$1.00 each
 • Pistachio Brownie Parfait................................................................................$1.00 each
 • Pumpkin Cheesecake.......................................................................................$2.99 each
 • Berry Breeze.....................................................................................................$2.99 each
 • Martini Desserts...............................................................................................$1.99 each
 • Almond Fruit Choc. Cups................................................................................$2.99 each
 • Baklava............................................................................................................$0.99 each
 • Bridge Meringue Torte.....................................................................................$2.99 each
 • Brownie Daisy Delight.....................................................................................$1.99 each
 • Brownie Fruit Pizza (serves 20).............................................................................$41.99
 • Brownie Pops...................................................................................................$0.99 each
 • Assorted Pies..................................................................................................$1.99 each
 • Chocolate Cornpone.......................................................................................$1.99 each
 • Raspberry Creme Brulee.................................................................................$2.99 each
 • Tropical Flip...................................................................................................$1.99 each
 • Chocolate Covered Strawberry........................................................................$0.99 each
 • Chocolate Covered Cherry............................................................................$0.49 each
 • Mini Cupcakes................................................................................................$0.99 each